Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Standard

Tájékoztatás

a „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 2.” elnevezésű játékhoz kötődő

személyes adatok kezeléséről

 

Az adatkezelő személye:

DUE Produceri Iroda Kft.

székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.

telefonszáma: 06 1 122 8213

e-mail címe: filmteszt@filmteszt.hu

képviselője: Dr. Szayly József

telefonszáma: 06 1 222 8213

e-mail címe: due@due.hu

A Produceri Iroda Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 2.” elnevezésű játék szervezése, a teszteredmények anonim értékelhetősége, a filmek iránt fogékony és érdeklődő fiatalok, a játékban résztvevők számára hasonló eseményekről, különösen a következő filmtesztről, akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatás nyújtása.

A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban. A nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, mely felvételek akár teljes egészét, akár részletét az Adatkezelő később is felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

 

Az adatkezelésben résztvevő további személyek, szervezetek:

Az adatkezelő a technikai lebonyolítás érdekében adatfeldolgozóként igénybe veszi a Webter-Media Kft. vállalkozást. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat 2019. április 5-én törli a rendszereiből.

A „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 2.” elnevezésű játék támogatója, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére személyes adatok nem kerülnek továbbításra, a támogató az adatkezelő székhelyén, annak munkatársai útján szükség esetén ellenőrizheti a résztvevők és adataik valódiságát, de a személyes adatokról másolatot semmilyen formában sem készíthetnek.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére semmilyen formában sem továbbítja a személyes adatokat.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Adatkezelő ezen hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat a következő filmteszt felhívásának kibocsátásáig, legkésőbb 2020. december 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezeli.

 

Ez utóbbi alól – a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja, továbbá (2) és (3) bekezdéseinek tiszteletben tartásával – kivételt képeznek a verseny második és harmadik fordulójában készült felvételek, tudósítások, mivel a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja, ismerteti a nyertesek nevét, lakhelyét (város vagy irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

 

Érintettek jogai:

 

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik

  • a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
  • a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

 

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

 

Az érintettek jogosultak arra, hogy bármely időpontban visszavonják az adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat [a GDPR 13. cikk (2) c) pont alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét].

 

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani (GDPR 13. cikk).

 

A 16 év alatti érintettek személyes adatai

 

Amennyiben az érintett az első fordulóban való részvételekor nem érte el a 16 éves kort a játékhoz szükséges adatai (neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – nem kötelező megadni –) mellett köteles megadni a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevét és email címét.

Amennyiben szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) 2019. április 1-jén 24:00 óráig nem járul hozzá az adatkezeléshez, az érintetti azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, szülő neve, e-mail címe) az online forduló lezárásával – legkésőbb 2019. április 3-áig – töröljük.

 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelő a „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 2.” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

 

A tájékoztatás elérhetősége

Az érintettekkel folytatott minden kommunikáció tartalmaz rövid, nem teljeskörű tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbá az adatkezelési tájékoztatás elektronikus elérhetőségét.